Algemene voorwaarden

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Delta Fly Adventures geleverde diensten, goederen of materialen in de ruimste zin des woords. Op de cursussen van Delta Fly Adventures zijn bovendien de cursusvoorwaarden van kracht.

Laatste wijzigingen: 12 augustus 2020

 • De overeenkomst tussen Delta Fly Adventures en de klant (cursist, huurder of koper van een door Delta Fly Adventures te leveren artikel of dienst) komt tot stand zodra men het inschrijfformulier voor een cursus of een huur- of koopovereenkomst heeft ondertekend of daar op andere wijze schriftelijk akkoord op geeft, een betaling hiertoe heeft gedaan of een of meerdere goederen of artikelen in ontvangst heeft genomen.

 

 • Bij betaling via bank of giro zijn alle eventuele kosten betrekking hebbende op de betaling voor rekening van de cliënt.

 

 • Door onvoorziene omstandigheden kunnen wijzigingen in afgedrukte of online gepubliceerde gegevens optreden. Ook kunnen er fouten instaan. Wijzigingen en correcties worden zo spoedig mogelijk aan klanten doorgegeven. Mocht er per abuis een foutieve prijs zijn voorgesteld, dan wordt er een nieuwe prijs overeen gekomen of wordt de overeenkomst geannuleerd zonder verdere kosten.

 

 • Bij inschrijving of huur dient het gehele cursusgeld of huurbedrag dient bij voorkeur bij inschrijving maar ten minste vier weken voor aanvang van de cursus of huurperiode bijgeschreven te zijn op de rekening van de school. Een inschrijving wordt na ontvangst van het cursusgeld of de inschrijvingsaanbetaling aangemerkt als bindende reservering.

 

 • Annulering van een cursus of huurperiode moet minimaal vier weken vóór de cursus of huurperiode schriftelijk (per mail) worden doorgegeven.

 

 • Wil de klant tijdens de lesperiode of huurperiode eerder stoppen, dan wordt geen restitutie verleend.

 

 

 • Delta Fly Adventures behoudt zich het recht voor cursussen bij onvoldoende deelname te annuleren of door te schuiven naar een nieuwe datum.

 

 • Delta Fly Adventures behoudt zich het recht voor cursussen bij slecht weer of andere omstandigheden te verschuiven naar een nader te bepalen datum. Er wordt vanwege slecht weer geen restitutie verleend, de klant kan de cursus/huur later alsnog volgen.

 

 • De cursisten zijn tijdens de cursus voor brevet-1 WA-verzekerd via de school tot een bedrag van € 1.500.000 euro per gebeurtenis, indien en voor zover hun aansprakelijkheid niet elders is verzekerd. Hierbij geldt een eigen risico van € 250 per gebeurtenis voor schade aan goederen; dit is voor rekening van de veroorzaker van de schade.

 

 • De cliënt vrijwaart Delta Fly Adventures voor aanspraken van derden.

 

 • Delta Fly Adventures is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van enig door Delta Fly Adventures geleverd artikel of dienst. Door het volgen van een cursus of het aankopen en gebruiken van enig artikel of dienst aanvaardt de koper, huurder of gebruiker de volledige verantwoordelijkheid. De klant dient de aanwijzingen van Delta Fly Adventures dan ook nauwgezet te volgen en aan te geven wanneer iets niet duidelijk is.

 

 • Alle geleverde goederen blijven het eigendom van Delta Fly Adventures totdat de koper alles wat hij aan Delta Fly Adventures verschuldigd is aan Delta Fly Adventures heeft voldaan, terwijl het de koper tot die tijd verboden is de goederen in pand te geven of als zekerheid in welke vorm dan ook te laten dienen.

 

 • De kopers, huurders of gebruikers van door Delta Fly Adventures geleverde of beschikbaar gestelde goederen dienen elk gekocht of anderszins ter beschikking gesteld artikel, nieuw of tweedehands, regelmatig te inspecteren om zich daarmee van de bruikbaarheid voor het doel waarvoor het bestemd is te vergewissen. Het mag duidelijk zijn dat het beoefenen van iedere luchtsport enig risico met zich meebrengt dat door grondige, regelmatige inspectie en onvoorwaardelijk zorgvuldig onderhoud van de gebruikte materialen zo klein mogelijk blijft.

 

 • Reclames dienen uiterlijk veertien dagen na aflevering van de goederen ter kennis van Delta Fly Adventures te worden gebracht op straffe van niet-ontvankelijkheid. Reclames ter zake van gebreken die door hun aard niet binnen de gestelde termijn van veertien dagen kunnen worden waargenomen, moeten worden ingediend onmiddellijk nadat de koper kennis heeft kunnen krijgen van het gebrek of de gebreken, doch nimmer later dan één maand na levering.

 

 • Er is nooit reclame mogelijk indien het geleverde bij de koper een bewerking heeft ondergaan, is gebruikt, vuil geworden of beschadigd. Dit voor zover eventuele schade buiten de normale garantievoorwaarden van de fabrikant valt.

 

 • Bij verhuur is huurder verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal; schades ontstaan door gebruik en of transport zijn geheel voor rekening van de huurder. Huurder is gehouden het gehuurde na de overeengekomen periode in perfecte staat te retourneren of na verrekening van het huurbedrag aan te kopen. Kosten verbonden aan na inlevering gebleken defecten of achterstallig onderhoud zullen op de huurder worden verhaald.Op de start

 

 • Vernietigbaarheid dan wel nietigheid van een bepaling doet niet de hele overeenkomst vernietigbaar respectievelijk nietig zijn.

 

 • Geschillen uit hoofde van deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

 

 • Op deze voorwaarden is te allen tijde het Nederlands recht van toepassing.

 

Reacties zijn gesloten.